1403/3/5        
صفحه اصلی | ارتباط با ما | فروشگاه | | درباره ما | پرداخت وجه | English
         
آخرین فرصت های شغلی

لیست کارجویان منتخب
کارجویی انتخاب نشده
 

حقوق و مزاياي  1403

 

 

 

*************************************************

حقوق و مزاياي  1402

 

حقوق و مزاياي  1401


 

حقوق و مزاياي  1400


 

 

 

********************************************************

قابل توجه است كه در سال 1399  دستمزد و حق مسكن از ابتداي تير 99  تغيير نموده است و بايستي مورد توجه محاسبات قرار گيرد

 

حقوق  و مزاياي تير 1399  به بعد

حقوق و مزاياي3 ماهه اول 1399


 

 

 

 

*************************************************

 بخشنامه حقوق و دستمزد 1398

حداقل دستمزد سال 1398  به ميزان  يك ميليون و پانصد و شانزده هزار و هشتصد و هشتاد و يك  تومان براي ماههاي 30    روزه   و

حداقل دستمزد سال 1398  به ميزان  يك ميليون  و پانصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و چهل و چهار  تومان  براي ماههاي 31   روزه تعيين شد

 

راهنماي تنظيم ليست بيمه ماههاي 31 روزه سال  1398

**********************************************************

 بخشنامه حقوق و دستمزد 1397

حداقل دستمزد سال 1397 به ميزان  يك ميليون و يكصد و يازده هزار و دويست و شصت و نه تومان براي ماههاي 30    روزه   و

حداقل دستمزد سال 1397  به ميزان  يك ميليون  و يكصد و چهل و هشت هزار و سيصد و يازده تومان  براي ماههاي 31   روزه تعيين شد


:جدول جزئيات و ساير مزايا كه به دستمزد پايه اضافه مي شود :

راهنماي تنظيم ليست بيمه ماههاي 31 روزه سال 1397

راهنماي تنظيم ليست بيمه ماههاي 30 روزه سال 1397

 بخشنامه حقوق و دستمزد 1396

حداقل دستمزد سال 1396  به ميزان  929  هزار و  931  تومان  براي ماههاي 30    روزه   و

حداقل دستمزد سال 1396  به ميزان  960  هزار و 929  تومان  براي ماههاي 31   روزه تعيين شد

:جدول جزئيات و ساير مزايا كه به دستمزد پايه اضافه مي شود :

  

309/977      ريال حداقل دستمزد روزانه
 9/299/310   ريال  حداقل حقوق ماهيانه 30 روزه
1/100/000   ريال ( كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار(بن كارگري ماهيانه
  400/000    ريال ( كمك هزينه مسكن (ماهيانه)
929/931      ريال 

كمك هزينه عائله مندي براي هر فرزند ماهيانه

42/288      ريال  حقوق يك ساعت كار عادي با حداقل دستمزد
59/204       ريال  حقوق يك ساعت اضافه كار با حداقل دستمزد
 17000      ريال      پايه سنواتي روزانه
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1396

 

راهنماي تنظيم ليست بيمه ماههاي 31 روزه سال 1396

راهنماي تنظيم ليست بيمه ماههاي 30 روزه سال 1396

*************************************************************

 بخشنامه حقوق و دستمزد 1395

حداقل دستمزد سال 1395 به ميزان  812  هزار و 166تومان  براي ماههاي 30    روزه   و

حداقل دستمزد سال 1395 به ميزان  839  هزار و 238   تومان  براي ماههاي 31   روزه تعيين شد

:جدول جزئيات

 

 

270/722       ريال حداقل دستمزد روزانه
 8/121/660   ريال  حداقل حقوق ماهيانه 30 روزه
1/100/000   ريال ( كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار(بن كارگري ماهيانه
  400/000    ريال ( كمك هزينه مسكن (ماهيانه)
812/166   ريال 

كمك هزينه عائله مندي براي هر فرزند ماهيانه

37/085      ريال  حقوق يك ساعت كار عادي با حداقل دستمزد
51/919       ريال  حقوق يك ساعت اضافه كار با حداقل دستمزد
 10000      ريال      پايه سنواتي روزانه
839/238     يال  تخفيف 10٪  حق بيمه سهم كارفرما  براي مشمولين ماده 80 براي هر نفر در ماه 31 روزه

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************

 بخشنامه حقوق و دستمزد 1394

حداقل دستمزد سال 1394 به ميزان  712  هزار و 475  تومان  براي ماههاي 30    روزه   و

حداقل دستمزد سال 1394 به ميزان  736   هزار و 173   تومان  براي ماههاي 31   روزه تعيين شد

متن كامل بخشنامه

 

237/475   ريال حداقل دستمزد روزانه
 7/124/250  ريال  حداقل حقوق ماهيانه 30 روزه
1/100/000   ريال ( كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار(بن كارگري ماهيانه
  200/000   ريال ( كمك هزينه مسكن (ماهيانه)
712/425   ريال 

كمك هزينه عائله مندي براي هر فرزند ماهيانه

 32/531      ريال  حقوق يك ساعت كار عادي با حداقل دستمزد
 45/543     ريال  حقوق يك ساعت اضافه كار با حداقل دستمزد
 10000       ريال      پايه سنواتي روزانه
 755/048  ريال  تخفيف 12٪  حق بيمه سهم كارفرما  براي مشمولين ماده 80 براي هر نفر در ماه 31 روزه

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشنامه حقوق و دستمزد 1393

حداقل دستمزد سال 1393 به ميزان  608 هزار و 910  تومان  براي ماههاي 30    روزه   و

حداقل دستمزد سال 1393 به ميزان  629  هزار و 207تومان  براي ماههاي 31   روزه تعيين شد

متن كامل بخشنامه

 

202970    ريال حداقل دستمزد روزانه
 6/089/100  ريال  حداقل حقوق ماهيانه 30 روزه
800/000   ريال ( كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار(بن كارگري ماهيانه
  200/000   ريال ( كمك هزينه مسكن (ماهيانه)
608/910ريال 

كمك هزينه عائله مندي براي هر فرزند ماهيانه

 27/804  ريال  حقوق يك ساعت كار عادي با حداقل دستمزد
 38/925ريال  حقوق يك ساعت اضافه كار با حداقل دستمزد
 5000    ريال      پايه سنواتي روزانه
 755/048  ريال  تخفيف 12٪  حق بيمه سهم كارفرما  براي مشمولين ماده 80 براي هر نفر در ماه 31 روزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخشنامه حقوق و دستمزد 1392

حداقل دستمزد سال 1392 به ميزان  487هزار و 125  تومان  براي ماههاي 30 روزه تعيين شد

 

162/375    ريال حداقل دستمزد روزانه
 4/871/250  ريال  حداقل حقوق ماهيانه 30 روزه
500/000   ريال ( كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار(بن كارگري ماهيانه
  100/000   ريال ( كمك هزينه مسكن (ماهيانه)
487/125  ريال 

كمك هزينه عائله مندي براي هر فرزند ماهيانه

 22/243    ريال  حقوق يك ساعت كار عادي با حداقل دستمزد
 31/140   ريال  حقوق يك ساعت اضافه كار با حداقل دستمزد
 3000   ريال  پايه سنواتي روزانه
 681/975  ريال  تخفيف 14٪  حق بيمه سهم كارفرما  براي مشمولين ماده 80 براي هر نفر در ماه 31 روزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضيح : كمك هزينه اقلام مصرفي بن از ابتداي مرداد از 35 هزار تومان به 50 هزار تومان افزايش يافته است

دريافت جزئيات بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1392 

*****************************************************

 بخشنامه حقوق و دستمزد 1391

حداقل دستمزد سال 1391      به ميزان  ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان  براي ماههاي 30 روزه تعيين شد

 

129900    ريال

حداقل دستمزد روزانه

3897000     ريال

حداقل حقوق ماهيانه ( 30 روزه )

350000   ريال

كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار (بن كارگري) (ماهيانه )

   100000  ريال

كمك هزينه مسكن (ماهيانه )

389700    ريال

كمك هزينه عائله مندي (حق اولاد ) براي هر فرزند (ماهيانه )

17795   ريال

حقوق يك ساعت كاري عادي با حداقل مزد

24912   ريال

حقوق يك ساعت اضافه كاري عادي با حداقل مزد

2500    ريال

پايه سنواتي (روزانه )

 
 

شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان، کارگران) در جلسه مورخ 24/12/1390، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1391، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.


بند 1- از اول سال 1391 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 129900 ریال ( یکصد و بیست و نه هزار و نهصد ریال) تعیین می شود. همچنین از اول سال 1391 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 7 درصد مزد ثابت با مزد مبنا(موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 12093 ریال به نسبت آخرین مزد سال 1390 افزایش می یابد.

 

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 129900 ریال (یکصد و بیست و نه هزار و نهصد ریال) بندر یک کمتر شود.

بند 2- به کارگرانی که در سال 1391 دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 2500 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1390 میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

بند 3- بر اساس مصوبه مورخ 21/7/1387 شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1391 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره سه ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل و یا مجرد) ماهانه 35000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

بند 4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک و تبصره یک بند (2) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد شد.

بند 5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1391 به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

بند 6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مزدی شورای عالی کار

در همین حال، در دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 24 اسفند ماه 90 شورای عالی کار درباره کارگران کارمزدی دائم و موقت که با امضای اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده، آمده است: در اجرای بند 4 بخشنامه شماره 152327 مورخ 24 اسفندماه 90 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 24 اسفندماه 91 شورای عالی کار، نحوه اجرای بخشنامه مذکور درباره کارگران کارمزدی به شرح ذیل است:

بخش1 - نحوه اعمال 7 درصد افزایش بند یک بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال 91 ( به نسبت آخرین کارمزد در سال 90 ) در مورد کلیه کارگران کارمزدی ( اعم از موقت یا دائم ) به ماخذ 7 درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز باید 7 درصد افزایش یابد.

تبصره: چناچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر، به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول 7 درصد افزایش خواهد شد. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

بخش2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند یک بخشنامه

علاوه بر افزایش 7 درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 91 روزانه 12093 ریال دیگر افزایش خواهد یافت و درصورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 91 روزانه 12093 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت درمورد آنان برقرار خواهد شد.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغییر مزد کمتر از 129900 ریال در روز شود، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان 129900 ریال خواهد بود.

بخش3 - اعطای مزد سنوات

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران مزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره 152327 مورخ 24 اسفندماه 90 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

 
 
*******************************************************
بخشنامه حقوق و دستمزد 1390

110100ريال

حداقل دستمزد

3303000 ريال

حداقل حقوق ماهيانه ( 30 روزه )

280000 ريال

كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار (بن كارگري) (ماهيانه )

100000ريال

كمك هزينه مسكن (ماهيانه )

330300 ريال

كمك هزينه عائله مندي (حق اولاد ) براي هر فرزند (ماهيانه )

15014 ريال

حقوق يك ساعت كاري عادي با حداقل مزد

21020 ريال

حقوق يك ساعت اضافه كاري عادي با حداقل مزد

2000 ريال

پايه سنواتي (روزانه )

توضيح اينكه :

1- از اول سال 1390 ساير سطوح مزدي به ماخذ روزانه 6% به اضافه روزانه 3040 ريال افزايش مي يابد.

2- كمك هزينه عائله مندي(حقو اولاد ) منحصراً تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي شود

مشروط برآنكه :

الف) بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را داشته باشد.

ب) سن فرزندان از هجده سال كمتر نباشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشد .

(مطابق ماده 86 قانون تأمين اجتماعي )

*بخشنامه مزد سال جاري و دستورالعمل هاي تبعي آن ، دردرگاه اينترنتي (وب سايت ) وزارت كار و امور اجتماعي به نشانيwww.irimlsa.ir در دسترس قرار داده شده است.

بخشنامه حقوق و دستمزد 1389
دراجرای ماده ۴۱ قانون کار با درنظر گرفتن مصالح کارگران و مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان حداقل مزد روزانه را برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از دائم یا موقت) به مبلغ روزانه۱۰۱،۰۰۰ریال تعیین کرد. بر این اساس حداقل مزد از ۸۷۸۴۰ ریال روزانه و ۲.۶۳۵.۲۰۰ ریال ماهانه در سال ۸۸ (با۱۵% افزایش) به۱۰۱،۰۰۰ریال روزانه و۳۰۳۰۰۰۰ریال ماهانه در سال ۸۹ افزایش یافته است. مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی از ۱۰۰،۰۰۰ ریال در سال ۸۸ نیز با ۱۰۰% افزایش در سال ۸۹ معادل ۲۰۰،۰۰۰ ریال تعیین شد . معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در ادامه افزود : حداقل دریافتی کارگران با بعدخانوار چهارنفره در سال جاری (با احتساب حداقل مزد ماهانه۱۰۱،۰۰۰ریال و حق اولاد (برای دو فرزند) ماهانه ۶۰۶۰۰۰ ریال و کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کالاهای اساسی) ماهانه۲۰۰،۰۰۰ریال و کمک هزینه مسکن ماهانه۱۰۰،۰۰۰ریال) به مبلغ۳،۹۳۶،۰۰۰ ریال ماهانه رسیده است که این حداقل دریافتی به نسبت سال جاری ۱/۱۷درصد رشد داشته است. وی جدول مقایسه ای اقلام مزد و حداقل دریافتی در سال ۱۳۸۹ با سال ۱۳۸۸ را به شرح زیر اعلام کرد : سال ۱۳۸۸ (ریال- ماهانه) حداقل مزد: روزانه۸۷۸۴۰ ماهانه ۲۶۳۵۲۰۰ حق اولاد (تادوفرزند)۵۲۷،۰۴۰ کمک هزینه مسکن۱۰۰.۰۰۰ کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کالاهای اساسی ) ۱۰۰.۰۰۰ حداقل دریافتی با دو فرزند۳.۳۶۲.۲۴۰ سال ۱۳۸۹ (ریال- ماهانه) حداقل مزد روزانه:۱۰۱،۰۰۰ حداقل مزد ماهانه: ۳۰۳۰۰۰۰ درصد افزایش :۱۵ حق اولاد (تا دو فرزند)۶۰۶۰۰۰ درصد افزایش :۱۵ کمک هزینه مسکن: ۱۰۰،۰۰۰ کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کالاهای اساسی ) ۲۰۰،۰۰۰ درصد افزایش : ۱۰۰ حداقل دریافتی با دو فرزند:۳،۹۳۶،۰۰۰ درصد افزایش : ۱/۱۷ دبیر شورای عالی کار ادامه داد : نرخ پایه سنوات در مورد کارگرانی که یکسال سابقه کار دارند و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان سپری شده است،از روزانه ۱۲۵۰ ریال در سال جاری با ۶۰درصد افزایش به مبلغ ۲۰۰۰ ریال روزانه برای سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است. همچنین نرخ پایه ( سنوات) کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن برای گروه ۲۰ مبلغ ۴۸۰۰ ریال بوده و برای سایر گروهها براساس جدول اعلامی اقدام خواهد شد. وی گفت : از اول سال ۱۳۸۹ سایر سطوح مزدی نیز به منظور افزایش انگیزه در گروه سرپرستان، کارگران ماهر، تکنسین ها و سایر اقشاری که حداقل مزد بگیر نیستند، روزانه۷درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه۷۰۱۱ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۸ افزایش می یابد. (درصورتیکه با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از۱۰۱،۰۰۰ریال شود ملاک همان۱۰۱،۰۰۰ریال است). مهندس نظری جلالی در پایان سخنان خود ، در مورد میزان عیدی گفت : کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش در سال ۱۳۸۸ بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نبایستی از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. لذا حداقل عیدی و پاداش در سال ۱۳۸۸ معادل ۵،۲۷۰،۴۰۰ ریال و سقف عیدی و پاداش در سال ۱۳۸۸ معادل۷،۹۰۵،۶۰۰ ریال است. بدیهی است مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کارکرده اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال ، محاسبه گردد. ودر کارگاه هایی که مطابق رویه جاری بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند ، عرف کارگاه معتبر خواهد بود
 
بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1388
 
در جلسه 27 اسفند ماه سال 87 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 88 ،در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار دادند.
بخشنامه دستمزد سال 1388 به صورت فایل ضمیمه قابل دریافت است.
"شورای عالی کار به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان گروه کارگر ، کارفرما و دولت حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را دو میلیون و 635 هزار و 200 ریال تعیین کرد .
به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس مصوبه شورای عالی کار حد اقل مزد کارگران 87 هزار و 840 ریال تعیین شد . بر اساس مصوبه یاد شده حد اقل مزد در سال آینده 20 درصد افزایش یافت .
بر اساس این مصوبه ، سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 88 به میزان 5 درصد آخرین مزد ثابت یا مبنای سال جاری به اضافه روزانه 10 هزارو 980 ریال افزایش می یابد . مشروط به آن که مزد روزانه هر کارگر از مبلغ 87 هزار و 840 ریال کمتر نشود .
در مورد نرخ پایه سنوات مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مبلغ یاد شده برای گروه یک بوده و برای سایر گروهها بر اساس جدول اعلامی از سوی وزارت کار اقدام می شود .
درمورد مبلغ کمک هزینه خانوار نیز مانند سال گذشته عمل می شود ." (منبع روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی)

طبق این مصوبه حق بیمه پایه کارگری به شرح ذیل می باشد . که مشمولین ماده 103 برنامه چهارم از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف می باشند . 
 

حق بیمه سهم کارگر 184،467 ریال
حق بیمه سهم کارفرما 527،040 ریال
سهم بیمه بیکاری (کارفرما) 79،056 ریال
حق بیمه کل 790،563 ریال
حق بیمه کل برای مشمولین ماده 103 263،523 ریال

 

 

حداقل دستمزد روزانه
87840    ريال
حداقل حقوق ماهيانه (30 روزه)
2635200   ريال
كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار (بن كارگري) (ماهيانه)
350000   ريال
كمك هزينه مسكن (ماهيانه)
100000    ريال
كمك هزينه عائله مندي (حق اولاد ) براي هر فرزند (ماهيانه)
263520     ريال
حقوق يك ساعت كاري عادي با حداقلمزد
11984      ريال
حقوق يك ساعت اضافه كاري عادي با حداقلمزد
16777      ريال
پايه سنواتي (روزانه)
3000         ريال
   

 كار در مشهد- كاريابي در مشهد - اشتغال در مشهد - استخدام در مشهد - مشاوره شغلي - مشاوره كار - حقوق كار و تامين اجتماعي - بيمه بيكاري - استخدام - استخدام دولتي - آگهي استخدام - فرصت شغلي در مشهد - شغل - - كار - كارجويي - كارجو - كارفرما-ماده 80 - بند و ماده 80- سايت كاريابي - سايت اشتغال - اولين سايت كاريابي - بهترين سايت كاريابي - قويترين سايت كاريابي - جوياي كار در مشهد - جوياي كار در ايران - ثبت نام كاريابي

لیست منو ها
ثبت نام

جستجوی نیروی کار

نيروهاي مورد نياز اين هفته

دريافت سوابق بيمه

مشاور كارفرمايان

اپليكيشن هاي مفيد كار

بیمه بیکاری

کار و اقامت اتباع خارجی

شرايط لغو تعهد فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي

مشاوره کار و تامین اجتماعی

حقوق و دستمزد 1403وسالهاي قبل

جستجوي شغل

طرح كارورزي

ثبت درخواست نيروي كارفرمايان

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

مشاوره ،آموزش و سوالات

سایتهای مرتبط ومفید

تسهیلات

آگهي هاي استخدام دولتي و كشوري

مشاوره دادخواستهای کارگری

خبرها

سیستم عملیاتی کاریابی

مطالب متنوع اشتغال

راهنماي حق الزحمه استخدام شدگان كاريابي

 
آمار سایت
بازديدهاي امروز: 13
بازديدهاي ديروز: 41
کل بازديدها: 3752990
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کاریابی آریا می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است